ประกันภัยการเดินทาง
ประเภท
การเดินทาง
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยการเดินทาง

กรุงเทพประกันภัย

1
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA)
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA)
  • คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว
  • ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า
  • 2
    ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)
    ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)
  • ประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล
  • คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์