ประกันภัยการเดินทาง
ประเภท
การเดินทาง
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยการเดินทาง

บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)

1
ประกันการเดินทางต่างประเทศ
ประกันการเดินทางต่างประเทศ
  • ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
  • ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง