หน้าหลัก  ›  ประกันภัยการเดินทาง  ›  ทิพยประกันภัย  ›  ประกันการเดินทางต่างประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วโลก
ประกันการเดินทางต่างประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วโลก

ประกันการเดินทางต่างประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วโลก

ทิพยประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยการเดินทาง
รายละเอียดความคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์

 • ใช้ขอวีซ่า ได้ชัวร์ (For Schengen Visa )
 • เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต หายห่วงชัวร์ (Medical Expenses ,Personal Accident and Loss of Life )
 • ป่วยเดินทางไปไม่ได้ ได้คืนชัวร์ (Trip Cancellation or Postponement)
 • ไฟลท์ดีเลย์ การพลาดเที่ยวบิน หมดห่วงชัวร์ (Flight Delay , Missed Connecting Flight)
 • กระเป๋าล่าช้า หาย พัง ถูกปล้น ได้ชดเชยชัวร์ (Delay Baggage, Loss or Damage of Baggage )
 • เดินทางกลับไม่ได้ ค้มครองต่อให้ชัวร์ (Automatic Extension of Travel Period )
 • พิเศษ คุ้มครองทรัพย์สินในบ้าน อุ่นใจชัวร์ (Home Benefit )
 • ฟรี บริการให้คำปรึกษาการยื่นขอวีซ่า ทันทีหลังซื้อประกัน แบบแผนครอบครัว ฟรี คุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน

เงื่อนไขการรับประกัน (Insurance conditions)

 1. แผนประกันภัย Sliver,Gold, Emerald 
  รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปี 
  Sliver,Gold and Emerald Plan for insured person aged 1 - 85 years.

 2. แผนประกันภัยDiamond และ Platinum 
  รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 75 ปี 
  Diamond and Platinum Plan for insured person aged 1 - 75 years.

 3. แผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี 
  คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง 
  For Annual Plan, unlimited trip is offerred 
  but each trip must not exceed 180 consecutive days.

 4. แบบแผนครอบครัว ฟรี คุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน

  • เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยแบบรายบุคคล ฟรีความคุ้มครองสาหรับบุตรที่ร่วมเดินทาง สูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองในข้อ 1 ส่วนความคุ้มครองในข้ออื่นๆ จะได้รับผลประโยชน์ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้ 

  • ผู้เอาประกันและคู่สมรสต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 75 ปี และบุตรที่ร่วมเดินทางต้องมีอายุระหว่าง 1 - 21 ปี

 

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
Platinum Diamond Emerald Gold Silver
อายุ 1 - 75 ปี อายุ 1 - 85 ปี
คุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000 500,000
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 500,000 300,000 200,000 150,000 50,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับตามกฏหมายประเทศ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000
การชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ( สูงสุดไม่เกิน 20 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง ) วันละ 3,000 วันละ 3,000 วันละ 2,000 วันละ 1,000 ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 200,000 100,000 50,000 50,000 ไม่คุ้มครอง
คุ้มครองทรัพย์สิน
การสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน 200,000 100,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ( ครบ 8 ชั่วโมง จ่าย 20%, 16 ชม. จ่ายอีก 30%, 24 ชั่วโมง จ่ายอีก 50% ) สูงสุด 30,000 สูงสุด 25,000 สูงสุด 15,000
การชดเชยการสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และหรือ ทรัพย์สินส่วนตัว ภายในกระเป๋าเดินทาง สูงสุดไม่เกิน ( จำกัดมูลค่าสูงสุด / ชิ้น / คู่ / ชุด ) 50,000 40,000 30,000 50,000
(5,000) (5,000) (5,000) (2,500)
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 20,000 10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง
การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 30,000 20,000 10,000
ความรับผิดต่อบัตรเครดิต 10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง

การชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว ( ความรับผิดส่วนแรก 1,000 บาท )

10,000 ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองกอล์ฟ และโฮล อิน วัน 20,000
คุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง
การเลื่อนหรือ การบอกเลิกการเดินทาง 50,000 30,000 30,000 30,000 10,000
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง ( จ่าย 10% ทุก 6 ชม.เต็ม ) สูงสุดไม่เกิน 35,000 25,000 25,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การพลาดการต่อเที่ยวบิน ( ตั้งแต่ 8 ชม.ขึ้นไป ) 10,000 5,000 5,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 50,000 30,000 30,000 30,000 10,000
ผลประโยชน์การจี้เครื่องบิน ( จ่าย 5000 บาท / ทุก 24 ชม.เต็ม ) สูงสุดไม่เกิน 50,000 30,000 30,000 30,000 10,000
การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 7 วัน

 

สบายใจชัวร์

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั่วโลก 24 ชม. พร้อมให้คำปรึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ หากกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อบริการให้ความช่วยเหลือ Dhipaya Hotline (66) 02-696-3686 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยบริการที่ท่านจะได้รับประกอบไปด้วย

 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการเดินทาง
  • บริการช่วยเหลือในกรณี หนังสือเดินทางสูญหาย
  • ข้อมูลสถานทูตไทย หรือข้อมูลต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  • บริการจัดหา หรือศูนย์บริการแปลเอกสาร

 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางการแพทย์
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลับประเทศไทย
  • บริกาส่งศพกลับประเทศไทย

หมายเหตุ

 • รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  Details of the coverage conditions are subjects to wording policy

 • การประกันภัยนี้ไม่ค้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่นๆตามข้อยกเว้นในเงื่อนไขกรมธรรม์ 
  This insurance does not cover Pre-existing medical conditions, Suicide or attempt suicide or self- inicted injury , War , Riot ,Strike, Commotion , Revolution ,Torrorism and others exclusion in wording policy

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ