หน้าหลัก  ›  ประกันภัยการเดินทาง  ›  กรุงเทพประกันภัย  ›  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA)
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA)

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA)

กรุงเทพประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยการเดินทาง
รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว หรือขอวีซ่า (*กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น) พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance Hotline Centre ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ซื้อสามารถพิมพ์กรมธรรม์ได้เองในทันทีเมื่อซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

คุ้มครอง ครอบคลุม : ด้วย 2 แผนความคุ้มครองให้ท่านเลือก

 1. Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
 2. Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)

Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
3. เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน) 18,000
(300 ต่อวัน)
30,000
(500 ต่อวัน)
36,000
(600 ต่อวัน)
4. การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง สูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น 40,000 50,000 70,000
5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 4,000 10,000 15,000
6. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง 100,000 100,000 150,000
7. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 2,000,000 3,000,000 4,000,000
8. ความล่าช้าของเที่ยวบิน
(จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม)
2,000 4,000 6,000
9. การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน) 90,000
(1,500 ต่อวัน)
90,000
(1,500 ต่อวัน)
120,000
(2,000 ต่อวัน)

 

Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย 1,000,000 1,500,000 2,000,000

*กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น : Austria ,Belgium ,Czech Republic ,Denmark(EUROPE), Estonia ,Finland ,France ,Germany ,Greece ,Hungary ,Iceland ,Italy ,Latvia ,Liechtenstein ,Lithuania ,Luxemburg ,Malta ,Monaco ,Norway ,Poland ,Portugal ,Slovakia ,Slovania ,Spain ,Sweden ,Switzerland(ระบุ Schengen) ,The Netherlands

หมายเหตุ

 1. เดินทางในกลุ่มเชงเก้น เลือก "Schengen, Worldwide"
 2. เดินทางหลายประเทศ เลือก "Worldwide"
 3. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 4. ในกรณีที่ภัยธรรมชาติได้เกิดอยู่ก่อนแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้น ๆ
 5. ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มต้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยนับจากการที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน เพื่อเดินทางตรงไปยังต่างประเทศ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
  และสำหรับแผนคุ้มครองบุคคล (Personal Plan) คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 6. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 7. การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องอยู่ในประเทศไทย และซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้วันคุ้มครอง และวันเดินทางจะต้องเป็นวันเดียวกัน
 8. การขอยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มเดินทาง 3 วันทำการ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัย และหักค่าดำเนินการจำนวน 200 บาท ต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ
 9. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะไม่คุ้มครองค่ารักษาโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 10. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ ฉบับภาษาอังกฤษ มาดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาพยาบาล
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ