สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ(สินเชื่อระยะสั้น)

ประเภท
สินเชื่อหมุนเวียน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (สินเชื่อระยะสั้น)
ทั้งหมด
1
สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
 • วงเงินสินเชื่อ ธนาคารยินดีให้บริการจัดวงเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน โดยมีวงเงินกู้รวมสูงสุดถึง 200 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
 • หลักประกัน ธนาคารรับพิจารณาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลฯลฯ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
 • 2
  วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
  วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจไม่สะดุด
 • ชำระเงินคู่ค้าทันเวลา จ่ายดอกเบี้ยเมื่อใช้วงเงิน
 • 3
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • เสริมสภาพคล่องในกิจการภายในวงเงินที่ตกลงไว้ เพื่อธุรกิจราบรื่น ไม่มีสะดุด
 • หลักประกัน : ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ ที่พักอาศัย เครื่องจักร เงินฝาก
 • 4
  สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์
  สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • ประเภทสินเชื่อ : วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note)
 • 5
  วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
  วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
 • อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MOR
 • 6
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • เสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR
 • 7
  วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)
  วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)
 • เสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ
 • หลักประกัน : เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์
 • 8
  วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
  วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
 • เลือกระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงินได้หลากหลาย นานสูงสุดถึง 180 วัน
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดาย ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • 9
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • เป็นการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค
 • ระยะเวลาการกู้: ตั๋วแต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน