หน้าหลัก  ›  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ›  กรุงเทพประกันภัย  ›  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday

กรุงเทพประกันภัย
ประเภท : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
รายละเอียดความคุ้มครอง
มอบความคุ้มครองพิเศษ เพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

ที่ไหน เมื่อไหร่ อุ่นใจได้เสมอ
ตลอด 24 ชั่วโมง... ทุกที่ ทั่วโลก
ด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก กรุงเทพประกันภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน กรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองของการทำประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวทั่วโลก

หน่วย : บาท
แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปี
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
    (อบ.1) เนื่องจาก
    - อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 500,000 1,000,000
    - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 150,000 250,000 500,000
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 250,000 500,000
    - วันหยุดประจำปี 600,000 1,000,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
    - อุบัติเหตุทั่วไป 10,000 20,000 30,000
    - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
    - วันหยุดประจำปี
3. ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัว 20,000 40,000 60,000
    ในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 14 วัน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
เบี้ยประกันภัย (รายปี)
(กรุณาเลือกแผนความคุ้มครอง) 910 1,430 2,490

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี บริบูรณ์ (ต่ออายุถึง 65 ปี)
 2. อาชีพที่ยกเว้น เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกรชาวประมง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่าง คนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย ทั้งนี้หากบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารภายหลังแล้วพบว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนการรับประกันภัย บริษัทฯ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้
 4. กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิมอัตราเบี้ยประกันภัยจะคงที่ หรือเป็นไปตามแผนประกันภัยเดิม
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิม บริษัทฯ อาจจะมีการพิจารณาปรับเบี้ยประกันภัย หรือจะมีการพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเป็นกรณีไป
 5. ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 14 วัน
 6. เพิ่มเติมผลประโยชน์อุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ของความคุ้มครองหลัก (อบ.1) วันหยุดประจำปี หมายถึง วันหยุดตามที่ได้ระบุไว้ 17 วันรวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ต่อเนื่องกับวันหยุดนั้นมีดังต่อไปนี้

วันขึ้นปีใหม่ ,วันมาฆบูชา ,วันจักรี ,วันสงกรานต์ (วันที่ 13 ถึง 15 เมษายน) ,วันแรงงานแห่งชาติ ,วันฉัตรมงคล ,วันพืชมงคล ,วันวิสาขบูชา ,วันอาสาฬหบูชา ,วันเข้าพรรษา ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา ,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ,วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ,วันสิ้นปี

  หมายเหตุ.- ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวันหยุดชดเชยหรือวันหยุดที่ประกาศเป็นกรณีพิเศษ

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ