• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.แอสเซท พลัส ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ.แอสเซท พลัส

1. บริษัทฯ มีผู้บริหารและทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการจัดการลงทุนมานาน ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน ตั้งแต่ปี 2539 โดยมีธุรกรรม ดังนี้

  • การจัดตั้งกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ร่วมกับบริษัทจัดการหลายแห่ง และการทำธุรกรรมเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว

  • การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งเริ่มการทำธุรกรรมตั้งแต่ปลายปี 2545 โดยได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าประเภทสถาบันและบุคคลธรรมดาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ (High Networth) เป็นจำนวนมาก

2. ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน (Asset Management) จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจด้านอื่น รวมถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน เพื่อธุรกิจการจัดการกองทุนเท่านั้น

3. โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เอื้อต่อความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริหารงาน ทั้งในด้านแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยบริษัทไม่ถูกจำกัดการตัดสินใจ หรือต้องพึ่งพาข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้มีความรู้และความชำนาญในอุตสาหกรรมทั้งใน และต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและฉับไว

4. การดำเนินธุรกิจแบบอนุรักษ์นิยม ที่ให้ความสำคัญต่อความมั่นคงของการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับความมั่นคงของเงินลงทุนลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เน้นการบริหารพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ประเภทที่มีความชำนาญ และมิได้เน้นการขยายฐานลูกค้า ทำให้บริษัทฯ สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

5. มีระบบจัดการลงทุนและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทไม่มีประวัติการประสบปัญหา กับกองทุนภายใต้การจัดการได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้

โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ