• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. ภัทร จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. ภัทร จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. ภัทร จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

  • กองทุนรวม
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.ภัทร ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. ภัทร

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับชื่อเสียง การดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (รวมกันเรียกว่า“กลุ่มธุรกิจตลาดทุน”) ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (รวมกันเรียกว่า “พนักงาน”) ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดถือหลักของการให้บริการที่มีมาตรฐานและยึดมั่นในคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการให้บริการของพวกเราทุกคน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานและการดำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม ทำให้เรามีชื่อเสียงที่ดีและสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้ พวกเราทุกคนจะประพฤติตนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและสอดคล้องกับเนื้อหาและเจตนารมณ์ของแนวทางการดำเนินธุรกิจทุกประการ 

โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
  • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ