ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ทั้งหมด
11
ประกันภัยตัวเรือ
ประกันภัยตัวเรือ
 • คุ้มครองตัวเรือจากเหตุการณ์ร้ายๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น เรือชนกัน เรือขับชนหิน ไฟไหม้เรือ ฟ้าผ่าเรือ ฯลฯ
 • คุ้มครองทุกความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดของตัวเรือ ไม่ว่าตัวเรือจะทำด้วยเหล็ก หรือวัสดุใดๆ
 • 12
  ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
  ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ขายสินค้า (Shipper) ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter) ผู้ซื้อสินค้า (Consignee) ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)
 • 13
  ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
  ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้า
 • 14
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 • เพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป
 • 15
  ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
  ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
 • ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 16
  การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล
  การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์อากาศ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
 • 17
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 • เพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ขนส่งสินค้า
 • 18
  ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ
  ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงการขนส่ง ที่เป็นเจ้าของสินค้า
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้าเป็นผู้ทำประกันภัย
 • 19
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • รับประกันภัยตัวเรือ (โครงสร้าง) เครื่องยนต์ของเรือ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของเรือ
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 20
  การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
  การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองต่อสินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือความเสียหาย
 • เหมาะสำหรับ: นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเป็นประจำ
 • Page 2 of 2