ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

1
การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
  • ให้ความคุ้มครองต่อสินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือความเสียหาย
  • เหมาะสำหรับ: นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเป็นประจำ