หน้าหลัก  ›  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ›  เมืองไทยประกันภัย  ›  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

เมืองไทยประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในขณะขนส่งหรือขนถ่ายของจากยานพาหนะที่ขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เกิดจากผู้ขนส่ง

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • สินค้าทั่วไป (ที่ไม่มีระบุในข้อยกเว้น)

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สิน (สินค้า) ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
  • คุ้มครองการขนส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในกรณีที่ต้องการขยายอาณาเขตส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องมีการตกลงเป็นกรณีไป

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • แบบกำหนดเวลา   ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ ซึ่งคุ้มครองภายในราชอาณาจักรไทย

  • แบบขนส่งรายเที่ยว ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นตั้งแต่ระหว่างขนของขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบของ เป็นการคุ้มครองระยะสั้น ซึ่งต้องระบุจุดหมายปลายทาง

หมายเหตุ

  • ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่มีระบุในข้อยกเว้น
  • การขนส่งจะต้องกระทำโดยตัวแทน หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ