ประกันภัยตัวเรือ

ประกันภัยตัวเรือ

เมืองไทยประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือ เครื่องยนต์ ระหว่างการขนส่งสินค้า การระเบิดบนเรือ การระเบิดของหม้อน้ำ เพลาหัก ความประมาทของนายเรือ/เจ้าหน้าที่/ลูกเรือ/คนนำร่อง/ผู้ซ่อมแซม การชนกับเครื่องบิน พาหนะทางบก อู่เรือ เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของเรือ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวเรือและเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 • ประเภทไม่มีเครื่องจักร
 • ประเภทมีเครื่องจักรหรือกำลังขับเคลื่อนเอง

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือและเครื่องจักร เช่น เรือล่ม เรือจม เรือไฟไหม้

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

1. ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา ดังนี้

  ใบรายการจดทะเบียนเรือ

  ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้

  รูปถ่ายเรือด้านที่มีเลขทะเบียนเรือ

2. รับประกันเส้นทางการเดินเรือในน่านน้ำไทยเท่านั้น

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ