• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
ประกันภัยตัวเรือ

ประกันภัยตัวเรือ

วิริยะประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รายละเอียดความคุ้มครอง

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นระหว่างการติดต่อค้าขายทางเรือ โดยใช้เรือ เป็นยานพาหนะ อาทิเช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงนั้นๆ โดยการรับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ เพื่อความอุ่นใจและสบายใจของท่าน

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของเรือ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวเรือและเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 • ประเภทไม่มีเครื่องจักร
 • ประเภทมีเครื่องจักรหรือกำลังขับเคลื่อนเอง

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือและเครื่องจักร เช่น เรือล่ม เรือจม เรือไฟไหม้

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

1. ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา ดังนี้

 • ใบรายการจดทะเบียนเรือ
 • ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้
 • รูปถ่ายเรือด้านที่มีเลขทะเบียนเรือ

2. รับประกันเส้นทางการเดินเรือในน่านน้ำไทยเท่านั้น

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ