• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อ
ทั้งหมด
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

1
สินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์
สินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์
  • สินเชื่อสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก อนุมัติสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน
  • หลักประกันที่รับพิจารณา : เงินฝาก และ บัตรเงินฝาก(NCD) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พันธบัตรรัฐบาล ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คอนโดมิเนียม
  • เลือกตามสถาบันการเงิน