สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

สินเชื่อ
ทั้งหมด
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งหมด
1
สินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์
สินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์
 • สินเชื่อสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก อนุมัติสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน
 • หลักประกันที่รับพิจารณา : เงินฝาก และ บัตรเงินฝาก(NCD) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พันธบัตรรัฐบาล ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คอนโดมิเนียม
 • 2
  สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก นำเข้า
  สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก นำเข้า
 • สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ
 • อัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบธนาคาร
 • 3
  สินเชื่อเพื่อการส่งออก
  สินเชื่อเพื่อการส่งออก
 • เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อส่งเสริมการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน P/C (Packing Credit) กับธนาคาร
 • 4
  สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
  สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
 • ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งที่มีการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเปิด L/C เพื่อชำระเงิน
 • เลือกตามสถาบันการเงิน