ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประกันภัยโจรกรรม
1
ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยโจรกรรม
  • คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย
  • เหมาะสำหรับ เจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ
  • 2
    ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์
    ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์
  • ความคุ้มครอง รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมโดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • เหมาะสำหรับ บุคคลผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์