ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

วิริยะประกันภัย

1
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
 • ให้ความ คุ้มครองแบบมีทางเลือกที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัยเต็มวงเงินที่เอา ประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน)
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย คุ้มครอง 6 ภัยพื้นฐานและ 4 ภัยธรรมชาติทุกที่ทั่วไทย
 • 2
  ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)
  ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)
 • ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
 • เบี้ยประกันภัยราคาเดียว 500 บาท คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐานทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย วัสดุประเภทใด
 • 3
  ประกันภัยบ้านปลอดภัย
  ประกันภัยบ้านปลอดภัย
 • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป
 • 4
  ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข
  ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข
 • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติหรือภัยเจตนาร้าย ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป
 • 5
  ประกันภัยโจรกรรม
  ประกันภัยโจรกรรม
 • คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย
 • เหมาะสำหรับ เจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ
 • 6
  ประกันภัยกระจก
  ประกันภัยกระจก
 • ความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายต่อตัวกระจกอันเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • เหมาะสำหรับ เจ้าของอาคารสถานที่ที่ตกแต่งหรือกั้นผนังด้วยกระจก
 • 7
  ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์
  ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์
 • ความคุ้มครอง รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมโดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • เหมาะสำหรับ บุคคลผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์