ประกันภัยรักษ์บ้าน

ประกันภัยรักษ์บ้าน

กรุงเทพประกันภัย
ประเภท : ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ...เพื่อบ้านอันเป็นที่รัก เป็นที่พักพิงอันอุ่นใจ...ตลอดไป

โครงการประกันภัยรักษ์บ้าน มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน

 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ 
  • บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ อาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
  • ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

ความคุ้มครองที่ได้รับ

ความคุ้มครองมาตรฐาน วงเงินคุ้มครอง
ไฟไหม้  ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ฟ้าผ่า
(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
ภัยระเบิด 
ภัยยานพาหนะหรือช้างม้าวัวควาย 
ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน 
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ภัยลมพายุ  วงเงินรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
ภัยน้ำท่วม
ภัยลูกเห็บ
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
ความคุ้มครองพิเศษ วงเงินคุ้มครอง
ภัยลมพายุ  ชดใช้ความเสียหายส่วนเกินจากวงเงินคุ้มครอง 20,000 บาทต่อปี ให้อีกภัยละไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
ภัยลูกเห็บ
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000 บาท หรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า 30,000 บาท
ค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย • กรณีความเสียหายไม่เกิน 50% คุ้มครองไม่เกิน วันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท
• กรณีความเสียหายมากกว่า 50% คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท
• กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง คุ้มครองไม่เกิน วันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 120,000 บาท
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม, ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่


ทำประกันบ้าน ความคุ้มครอง...ที่เข้าใจ
กรุงเทพประกันภัย เข้าใจความต้องการของทุกท่าน จึงเลือกสรรความคุ้มครองที่พิเศษกว่า ดังนี้

 1. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ
 2. คุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย
  หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้ทำประกันไว้ในครั้งแรก
 3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วนในกรณีเกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำค่าสินไหมฯ ไปใช้ก่อน

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครองการทำประกันบ้าน ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ