สินเชื่อ KTB Home For Cash

สินเชื่อ KTB Home For Cash

ธนาคารกรุงไทย
ประเภท : สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ข้อมูลสินเชื่อ

ลักษณะเด่นของบริการ

 • ลักษณะของบริการ เป็นสินเชื่อบุคคลสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งรายใหม่ และรายเก่าของธนาคาร
 • ประเภทบริการ เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) และ/หรือ เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan)

 • วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์หรือชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ ห้ามนำเงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

 • วงเงิน

  1. ให้พิจารณาวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
  2. วงเงินให้กู้ตามข้อ(1) เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว / วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  2.1 กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 

                (1) กรณีกู้เพื่อการอุปโภคหรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ : การกำหนดค่า Loan To Value ( LTV )  ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

                (2) กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต : ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริง (พิเศษลูกค้ารายใหม่ กู้เเพิ่มได้อีกร้อยละ 5 แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดแล้ว LTV ต้องไม่เกิน 105% ) 

         2.2 กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน โดยวงเงินกู้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท และห้ามนำเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ดังกล่าว ไปชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต

  ทั้งนี้ กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ การกู้ตามข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 ให้ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน หรือราคาซื้อขายจริง แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

  2.3 กรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ร่วมกับกรณีกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) วงเงินให้สินเชื่อเมื่อรวมแล้วต้องมีสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ไม่เกินตาม LTV ที่ธนาคารกำหนด

         2.4 กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประภทให้กู้ได้สูงสุด 5.0 ล้านบาท /ราย

         2.5 กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมเมื่อรวมวงเงินทุกประภทแล้วให้วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของยอดหนี้สินชื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลง และกู้ได้สูงสุด 5.0 ล้านบาท /ราย

                                        

 • หลักประกัน
  ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นประกันสินเชื่อ Home For Cash

 • ระยะเวลาการกู้
  1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หากอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมคงเหลือไม่ถึง  5 ปี ให้ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 5 ปี
  2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan)
  2.1 ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  2.2 ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

 • การผ่อนชำระ
  1. เงินกู้แบบประจำ (Term Loan) ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน
  2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ