ประกันสุขภาพ
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
1
ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต
ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต
  • ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน
  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)