หน้าหลัก  ›  ประกันสุขภาพ  ›  วิริยะประกันภัย  ›  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

วิริยะประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยสุขภาพ
รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม มีไว้สำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงาน ประจำในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อขวัญและกำลังใจที่ดีของพนักงานในองค์กร

เหมาะสำหรับ

 • นิติบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

ผู้ป่วยใน
 • คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ปวยใน
 • คุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ต่อวัน
ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง (อบ.2)

* อัตราเบี้ยสำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินอาชีพชั้น 2
  ชั้น 1 ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน
  ชั้น 2 ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว

* อายุพนักงานไม่เกิน 60 ปี (ผู้สมัครเข้าก่อน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี)

* อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดไม่เกิน 40 ปี

* ผู้เอาประกันต้องซื้อความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบผู้ป่วยนอกได้

* สามารถตรวจสอบแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับท่านได้จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

 • สำหรับธุรกิจที่มีจำนวนพนักงาน 10- 50 คน
 • สำหรับธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป ติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำข้อเสนอราคาใหม่
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • กรณีป่วยไข้ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน บริษัทจะเริ่มความคุ้มครองหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 30 วัน
 • กรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเริ่มคุ้มครองทันที
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ