หน้าหลัก  ›  ประกันสุขภาพ  ›  กรุงเทพประกันภัย  ›  ประกันภัยสุดคุ้ม ชุด มนุษย์เงินเดือน
ประกันภัยสุดคุ้ม ชุด มนุษย์เงินเดือน

ประกันภัยสุดคุ้ม ชุด มนุษย์เงินเดือน

กรุงเทพประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยสุขภาพ
รายละเอียดความคุ้มครอง

ชีวิตขึ้นอยู่กับเงินเดือน เจ็บป่วยขึ้นมาจะเอาเงินมาจากไหน?

คนทำ งานใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง ทั้งจากอุบัติเหตุ และโรคภัยไข้เจ็บ เพิ่มความอุ่นใจให้การใช้ชีวิตของคุณดำเนินไปได้ด้วยความสบายใจ ให้กรุงเทพประกันภัยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง

ด้วยการทำประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน" ที่มอบความคุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงปีละ 2,370 บาท และไม่เพิ่มตามอายุ

ตารางความคุ้มครอง ชุด มนุษย์เงินเดือน
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
200,000 400,000 600,000 800,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 15,000 20,000 25,000
เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรกรับค่าสินไหม
ทดแทนทันที่เต็มวงเงินคุ้มครอง
100,000 200,000 300,000 400,000
รับเงินชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
(สูงสุด 200 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
1,000/วัน 1,500/วัน 2,000/วัน 2,500/วัน
ผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง
(สูงสุด 200 วันต่อโรค)
1,000/วัน 1,500/วัน 2,000/วัน 2,500/วัน


เบี้ยประกันภัย ชุด มนุษย์เงินเดือน (ต่อปี)
แผน เบี้ยประกันภัยแต่ละช่วงอายุ (หน่วย : บาท)
20 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 - 60 ปี
1 2,370 2,590 3,380 4,170
2 3,400 4,350 5,910 7,490
3 4,690 6,120 8,450 10,800
4 5,990 7,880 10,980 14,120
*อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษี และอากรแล้ว ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

เงื่อนไข :

  • ประกันมะเร็ง ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 20-60 ปี และขยายระยะเวลาเอาประกันภัยได้ถึงอายุ 65 ปี
  • ประกันมะเร็ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำ หรับโรคมะเร็ง เมื่อได้รับการวินิจฉัยจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ว่าเป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นหลัง 90 วัน นับจากวันเริ่มความคุ้มครอง ในปีแรก

ข้อยกเว้น :

  • ภายใต้ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมาตรฐาน
  • โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)
  • โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • โรคมะเร็งที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ