สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อ
ทั้งหมด
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
ทั้งหมด
1
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจ
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • 2
  สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์
  สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 70% ของเงินลงทุน
 • ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 7 ปี
 • 3
  สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
  สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจ
 • สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
 • 4
  สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ อเมซอน
  สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ อเมซอน
 • วงเงินสินเชื่อ : สูงสุดไม่เกิน 80% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท/สาขา (กรณีเกินวงเงินให้พิจารณา เป็นรายๆ)
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ค้ำประกัน
 • เลือกตามบริษัทประกันภัย