• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published April 14, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » สินเชื่อบ้าน - สินเชื่อรถ - สินเชื่อธุรกิจ » สินเชื่อกับการทำธุรกิจในแบบบริษัท

สินเชื่อกับการทำธุรกิจในแบบบริษัท

การขอสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะมีในเรื่องของเอกสารต่าง ๆ อย่าง เอกสารทางการเงิน เอกสารที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น การจัดตั้งบริษัทจึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ รวมไปถึงการขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารด้วย มาทำความรู้จักกับความหมายของบริษัทจำกัดกันก่อน

บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ซึ่งผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ ต่อไปเป็นลักษณะของบริษัทจำกัดว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง

ลักษณะของบริษัทจำกัด คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ ส่วนมูลค่าของหุ้นนั้น จะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท และการจัดตั้งบริษัทจำกัดทำได้โดยต้องไปจดทะเบียน เมื่อจดทะเบียนแล้วบริษัทจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจำกัดเฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ สำหรับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร

การจัดตั้งบริษัทจำกัดมีขั้นตอนดังนี้ ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปเข้าชื่อทำหนังสือบริคณห์สนธิ แล้วนำไปจดทะเบียน เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ต่อไปผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ จากนั้นต้องดำเนินการประชุมตั้งบริษัท โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม การประชุมจะเป็นในเรื่องของการทำความตกลงข้อบังคับของบริษัท และให้สัตยาบันสัญญาที่ผู้เริ่มก่อการได้ทำขึ้น อีกทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วยังมีการเลือกตั้งกรรมการ พนักงานสอบบัญชี จากนั้นต้องมอบหมายงานให้กรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อให้เรียกผู้เข้าซื่อซื้อหุ้นชำระค่าหุ้น ต่อจากนั้นจะเป็นการจดทะเบียนบริษัท เมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดแล้ว ผลของการจดทะเบียนจะเป็นอย่างไร

ผลของการจดทะเบียนบริษัทจำกัด จะมีผลให้บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีฐานะแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น บริษัทมีชื่อ ที่ตั้ง ภูมิลำเนาต่างจากผู้ถือหุ้น และผู้เริ่มก่อการพ้นจากความรับผิดชอบในหนี้สิน

การจัดตั้งบริษัทเพื่อทำการค้าหรือบริการ เป็นหนทางหนึ่งของผู้ที่ต้องการลงทุนทำธุรกิจแบบบริษัทจำกัด ซึ่งมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ ผู้ลงทุนต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการเขียนแผนธุรกิจ และการขอสินเชื่อจากธนาคารต่อไป ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเฉพาะสาระที่สำคัญเท่านั้น เพราะในเรื่องของบริษัทนั้นมีรายละเอียดอยู่มาก ซึ่งจะนำมากล่าวในบทความต่อไป ขอให้ติดตามอ่านกันที่เว็บไซต์นี้

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์