• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published June 23, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ยกเว้นความคุ้มครอง : การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ (ต่อ)

ยกเว้นความคุ้มครอง : การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ (ต่อ)

การขับขี่รถยนต์เป็นการกระทำที่บุคคลผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถและทักษะในการขับขี่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนที่ต้องมีการรับรองหรือได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกที่ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้ขับขี่ รวมถึงระเบียบและข้อบังคับเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อทดสอบการขับขี่ว่ามีความปลอดภัยก่อนที่จะขับขี่รถบนถนนจริง โดยออกเป็นเอกสารคือใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทของรถยนต์ และยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของผู้ขับขี่เองและบุคคลที่เกี่ยวข้องบนท้องถนน เหตุเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัย อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ในบทความก่อนหน้าเราได้ทราบกันแล้วว่า การขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย โดยผู้ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ หรือเคยได้รับแต่ถูกเพิกถอนหรือถูกตัดสิทธิตามกฎหมายไปแล้ว หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ หากเกิดอุบัติภัยขึ้นบริษัทประกันภัยมีสิทธิในการปฏิเสธความคุ้มครองในส่วนความคุ้มครองความเสียหายสำหรับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้ โดยความเกี่ยวข้องของใบขับขี่ต่อความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะมีรายละเอียด ดังนี้

หากว่าเราขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยแต่เราไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ แล้วเกิดอุบัติเหตุแต่เป็นฝ่ายถูก กรมธรรม์ประกันภัยจะยังคงให้ความคุ้มครอง (ตามข้อกำหนด : ข้อยกเว้นดังกล่าวจะไม่นำมาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นและมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย) เพราะอย่างไรเสียก็มีคู่กรณีผู้ต้องรับผิด ซึ่งบริษัทประกันภัยของเราจะจัดการตามแนวทางคือ อาจให้บริษัทประกันภัยของคู่กรณีต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถยนต์ของเรา หรือหากคู่กรณีไม่มีประกันภัยแล้ว บริษัทประกันภัยของเราก็สามารถรับช่วงสิทธิจากเราไปฟ้องเรียกร้องค่าซ่อมรถที่จ่ายไปคืนจากคู่กรณีโดยตรงได้

หากเราเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดและเป็นขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย โดยเข้าเงื่อนไขตามข้อยกเว้น คือ ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ หรือเคยได้รับแต่ถูกเพิกถอนหรือถูกตัดสิทธิตามกฎหมายไปแล้ว หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ กรณีนี้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย แต่เพียงเฉพาะความเสียหายของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเท่านั้น คือเราต้องออกค่าซ่อมรถยนต์ของเราเอง แต่ในส่วนความเสียหายของบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในส่วนของชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินบริษัทที่รับประกันภัยของเราจะยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกตามความคุ้มครองของกรมธรรม์

การขับขี่รถยนต์ที่มีจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย และการเคารพกฎหมายว่าด้วยการจราจรเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อย่างเต็มที่

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด
รับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโครและรับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์