บทความการเงิน
By Sripana Apiwa published December 12, 2016
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » การลงทุนหุ้น กองทุน ทองคำ และอื่น ๆ » งบดุล สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของงบการเงินที่นักลงทุนต้องพิจารณา

งบดุล สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของงบการเงินที่นักลงทุนต้องพิจารณา

นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ย่อมจะรู้ถึงความสำคัญของงบการเงิน เพราะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทที่สนใจจะลงทุนในตลาดหุ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุนอย่างชาญฉลาด ดังนั้นหากใครกำลังสนใจที่จะลงทุนหุ้น ต้องศึกษาการอ่านงบการเงินให้ดี

งบการเงินมีส่วนประกอบด้วยกันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น งบดุลซึ่งเป็นงบที่ใช้ในการแสดงฐานะทางการเงิน , งบกำไรขาดทุน ที่แสดงถึงผลการดำเนินกิจการของบริษัทในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง , งบกระแสเงินสด ที่แสดงถึงการได้มาของเงินสดและการใช้จ่ายออกไปของบริษัท รวมไปถึงรายงานผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน

จะเห็นได้ว่างบการเงินมีส่วนประกอบที่สำคัญหลายอย่าง ซึ่งทุกส่วนล้วนมีความสำคัญเพราะสามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนได้ ซึ่งในการเริ่มต้นพิจารณางบการเงิน สามารถเริ่มได้จากการพิจารณางบดุลที่มีความสำคัญเพราะเป็นงบที่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทที่แสดงไว้ในเวลาสิ้นรอบของบัญชี ซึ่งส่วนประกอบของงบการเงิน สามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนใหญ่ๆดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลสินทรัพย์ เป็นข้อมูลทรัพย์สินหรือทรัพยากรของบริษัท ที่มีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร

  • สินทรัพย์หมุนเวียน มีความหมายถึงสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท อย่างเช่น เงินสด,สินค้าของบริษัท หรือแม้แต่ลูกหนี้ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยเช่นกัน

  • สินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดิน,โรงงาน และทรัพย์สินอย่างเช่นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

  • หนี้สิน เป็นพันธะของบริษัทที่กู้ยืมมาและต้องชำระคืนภายในเวลาที่กำหนด

  • ส่วนของเจ้าของบริษัท เป็นกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของกิจการมีส่วนได้ส่วนเสียภายหลังจากหักหนี้สินทั้งหมดออกแล้ว เช่น หุ้นสามัญ และกำไรสะสม

ดังนั้น เมื่อสรุปข้อมูลของงบการเงิน ก็จะประกอบไปด้วย ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ต่างๆที่บริษัทมีอยู่ , หนี้สินหรือภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนมีจำนวนเท่าไหร่ และ ต้องชำระให้ใครบ้าง และ ในส่วนของเจ้าของกิจการมีอะไรบ้าง และมีจำนวนเท่าไหร่ ดังนั้นงบดุลจึงเป็นตัวที่บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจว่าในแต่ละปีบริษัทมีกำไรมากน้อยแค่ไหน

นักลงทุนในตลาดหุ้นหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจกับการพิจารณางบดุลเท่าไหร่นัก เพราะมุ่งเน้นที่งบกำไรขาดทุนของบริษัทมากกว่า แต่งบดุลจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถของ Return on Asset หรือ ROA ที่แสดงถึงการลงทุนของบริษัทโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างกำไรกลับคืนมาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งในการนำไปพิจารณาเลือกหุ้นที่ดีในการลงทุนนั่นเอง

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Sripana Apiwa
"เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ถ้าเราศึกษาอย่างแท้จริง" เธอชอบเขียนเรื่องราว เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ไม้เว้นแม้แต่เรื่องประกันภัย ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์