บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published November 21, 2016
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ยกเลิกประกันภัยรถยนต์...จะได้รับเงินเบี้ยที่จ่ายไปคืนหรือไม่ ?

ยกเลิกประกันภัยรถยนต์...จะได้รับเงินเบี้ยที่จ่ายไปคืนหรือไม่ ?

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของแผนการเงิน ในส่วนการปกป้องความมั่งคั่งคือการจัดการสินทรัพย์ให้มีการจ่ายออกน้อยที่สุด การประกันภัยรถยนต์จะช่วยรองรับค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนในการใช้รถใช้ถนน เป็นไปตามหลักการที่ว่าการจ่ายด้วยจำนวนเงินที่แน่นอนเพียงเล็กน้อย ย่อมดีกว่าการจ่ายด้วยจำนวนที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจจะมากกว่าเป็นหลายสิบเท่า ประกันภัยรถยนต์จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยในด้านการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ อีกทั้งบริษัทผู้รับประกันภัยยังช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินเรื่องต่างๆ ในการเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้ทำประกันภัย จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องวุ่นวายในการเตรียมเอกสารต่างๆ ไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการเอง เหล่านี้เป็นงานบริการของบริษัทที่มีให้กับผู้เอาประกัน ซึ่งหากบริษัทประกันภัยไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้เอาประกันได้ อาจทำให้เกิดความบาดหมางจนถึงขั้นขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในที่สุด เราจึงมาดูกันว่าการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สามารถทำได้อย่างไร และที่สำคัญเมื่อยกเลิกแล้วผู้เอาประกันจะได้รับเบี้ยประกันคืนหรือไม่

แท้จริงแล้วการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นสัญญาประกันภัยนั้น คู่สัญญาทั้ง 2 สามารถดำเนินการขอยกเลิกกรมธรรม์ได้เช่นเดียวกัน

  • การขอยกเลิกโดยบริษัทประกันภัย คือการที่บริษัทประกันภัยบอกเลิกสัญญาตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ โดยจะยกเอาเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกัน และจะไม่เป็นเหตุในการปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นได้ เว้นแต่ได้มีการแจ้งการบอกเลิกให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทประกันภัยจะต้องบอกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการบอกเลิกเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึงผู้เอาประกันตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งไว้ และบริษัทประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน ตามส่วนของระยะเวลาประกันภัยที่เหลือพร้อมกับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

  • การขอยกเลิกโดยผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันประสงค์จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ผู้เอาประกันภัยเขียนเป็นข้อความส่งให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน และผู้เอาประกันสามารถระบุวันที่ให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับได้ หากผู้เอาประกันภัยระบุวันที่ไว้อย่างชัดเจน บริษัทก็จะให้เป็นไปตามที่ที่ผู้เอาประกันภัยกำหนด แต่หากไม่ได้ระบุวันที่ไว้แล้ว กรมธรรม์นั้นจะสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทรับทราบเจตนาของผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามวันสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์จะเป็นวันก่อนวันที่บริษัทรับทราบเจตนาของผู้เอาประกันภัยไม่ได้ หรือไม่สามารถบอกเลิกย้อนหลังได้นั่นเอง โดยบริษัทประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

เห็นได้ว่ากฎหมายให้ความเท่าเทียมโดยสามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทั้งสองฝ่าย โดยเมื่อทำการบอกเลิกแล้วบริษัทผู้รับประกันจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้

อัตราคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์

จำนวนวันประกันภัย %ที่ได้คืน จำนวนวันประกันภัย %ที่ได้คืน จำนวนวันประกันภัย %ที่ได้คืน
1-9 72 120-129 44 240-249 20
10-19 68 130-139 41 250-259 18
20-29 65 140-149 39 260-269 16
30-39 63 150-159 37 270-279 15
40-49 61 160-169 35 280-289 13
50-59 59 170-179 32 290-299 12
60-69 56 180-189 30 300-309 10
70-79 54 190-199 29 310-319 8
80-89 52 200-209 27 320-329 6
90-99 50 210-219 25 330-339 4
100-109 48 220-229 23 340-349 3
110-119 46 230-239 22 350-359 1
        360-366 0

หมายเหตุ : เปอร์เซ็นต์ (%) ที่ได้คืน คิดจากร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์