• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
สินเชื่อ
ทั้งหมด
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
ทั้งหมด
1
สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์ หอพัก
สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์ หอพัก
  • วงเงินกู้ ค่าก่อสร้าง อพาร์ทเมนท์ หอพักได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่างานก่อสร้าง
  • โดยระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้นานสูงสุด 15 ปี
  •