• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
สินเชื่อ
ทั้งหมด
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์

ธนาคารเกียรตินาคิน

1
สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม
สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม
  • วงเงินก่อสร้างสูงสุด 100%* ของมูลค่างานก่อสร้าง
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 15 ปี*
  •